Kapitalmarknad och publik M&A

Törngren Magnells kapitalmarknadsavdelning leder och hanterar alla typer av transaktioner på aktiemarknaden, från börsnoteringar och uppköpserbjudanden på aktiemarknaden till kapitalanskaffningar och omstruktureringar.

Vi biträder svenska och utländska börsbolag och andra bolag så som private equity- och riskkapitalbolag, investmentbanker och andra aktörer i transaktioner inom aktiemarknadsrättens område. Våra klienter omfattar även fond- och värdepappersbolag.

Vårt team biträder klienter med alla typer av kapitalanskaffningar och kapitalmarknadstransaktioner, såsom börsintroduktioner (IPO), private placements, kapitalanskaffningar (exempelvis emissioner av aktier, obligationer och teckningsoptioner, konvertibler), offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeovers), fusioner, omstruktureringar, uppdelningar av koncerner samt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och/eller anställda.

Vi biträder även klienter i frågor avseende bolagsstyrning (corporate governance), bolagsstämmor, informationsgivning, inlösen- och återköpsprogram samt regulatoriska frågor avseende reglerings- och tillståndsfrågor för värdepappersinstitut och fondbolag och etablering av alternativa fondstrukturer.

I uppdrag som avser till exempel obligationsemissioner arbetar kapitalmarknadsjuristerna nära vår bank- och finansavdelning för att säkerställa att samtliga aspekter av transaktionen beaktas.

Kontaktpersoner

Viktor Magnell

T: 08-400 283 02
M: 076-00 283 02
E-post | Läs mer

Johan Wigh

T: 08-400 283 26
M: 076-00 283 26
E-post | Läs mer

Tobhias Brandell

T: 08-400 283 11
M: 076-00 283 11
E-post | Läs mer

Sandra Broneus

T: 08-400 283 34
M: 076-00 283 34
E-post | Läs mer