Bank och finans

Törngren Magnells bank- och finansavdelning bistår långivare, låntagare och emittenter med rådgivning i alla typer av svenska och internationella finansieringstransaktioner.

Vi företräder svenska och internationella företag, riskkapitalfonder, banker och andra finansiella institut och inom ett brett spektrum av finansiella transaktioner.

Rådgivningen omfattar bland annat bilaterala och syndikerade lån, emissioner av obligationer och företagscertifikat samt annan kapitalmarknadsfinansiering, strukturerade produkter och värdepapperisering, leasing och återköpstransaktioner, riskhantering via olika derivatinstrument (exempelvis energi-, valuta- och räntederivat), förvärvs- och fastighetsfinansiering, senior och efterställd långivning, PIK- och hybridlån, objekts- och projektfinansiering, finansiering av infrastruktur och liknande tillgångar, exportkrediter och garantifrågor samt finansiella omstruktureringar. Vi bistår även våra klienter i tillsyns- och tillståndsärenden på bank- och värdepappersmarknaderna samt i frågor som berör efterlevnaden av regler och regleringar på finansmarknaderna och med upprättandet av därmed sammanhängande övervaknings–, och kontrollfunktioner.

Vi följer och håller oss à jour med marknadstrender. Vårt förhållningsätt är pragmatiskt, konstruktivt och rakt på sak, med fokus på att tillhandahålla kommersiellt gångbara lösningar på komplexa problem. Eftersom vi regelbundet biträder såväl långivare som låntagare förstår vi parternas olika infallsvinklar och de krav som måste uppfyllas för komplexa finansieringstransaktioner framgångsrikt ska kunna sys ihop.

Delägarna på vår bank- och finansavdelning har erfarenhet från tidigare arbete på såväl ledande internationella advokatfirmor som framträdande juridiska positioner på finansiella institutioner och multinationella bolag. Dessa erfarenheter och den affärsförståelse de därmed tillägnat sig bidrar ytterligare till vår förmåga att proaktivt bistå klienter i gränsöverskridande affärstransaktioner.

Vårt bank- och finansteam arbetar nära våra jurister inriktade på bl a företagsförvärv, regleringar och fastighetsfrågor samt våra jurister inom olika industrisektorer i syfte att kunna erbjuda våra klienter bästa biträde i alla sammanhang.

Kontaktpersoner

Cecilia Rudels

M: 076-00 283 18
E-post | Läs mer

Eva Sundling

M: 076-00 283 20
E-post | Läs mer