Integritetspolicy

Din integritet är viktig för TM & Partners och det är väsentligt för oss att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och lagenligt sätt. Syftet med denna integritetspolicy är att redogöra för hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

”Personuppgifter” är all information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en individ i livet; t.ex. namn, personnummer, kontaktuppgifter samt IP-adresser.

Personuppgiftsansvarig

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB, org. nr 969715-1687, postadress och besöksadress Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm, Sverige, e-mailadress info@tmpartners.se, (härefter ”TM & Partners”, ”vi”, ”vår” och ”oss”) är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter. TM & Partners är därmed ansvarigt för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Om du har frågor eller önskar erhålla ytterligare information om vår behandling av dina personliguppgifter, ber vi dig kontakta oss på info@tmpartners.se, eller per brev till adressen ovan.

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig

Törngren Magnell samlar in personuppgifter om dig genom bedrivandet av vår verksamhet när du, eller någon annan, anlitar oss för att utföra juridiska tjänster, när du registrerar dig för nyhetsbrev, seminarium eller andra evenemang, när du ansöker om anställning hos oss, när du använder vår hemsida eller som ett resultat av dina kontakter med en eller flera av våra medarbetare.

Det är frivilligt att förse oss med de personuppgifter vi efterfrågar, men om du avstår, kanske vi inte har möjlighet att acceptera ett uppdrag för dig, skicka nyhetsbrev eller inbjudningar till seminarier eller andra evenemang eller behandla din ansökan om anställning.

Vi samlar in följande personuppgifter om dig.

 • Grundläggande information (såsom namn, arbetstitel eller befattning och det företag du arbetar för) och kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e-mailadress och postadress). Detta gäller i förhållande till klienter, motparter och deras rådgivare eller ombud, leverantörer och arbetssökande.
 • Finansiell information (såsom fakturering och betalningshistorik). Detta gäller i relation till klienter och leverantörer.
 • Identifiering- och bakgrundsinformation tillhandahållen av dig eller insamlad inom ramen för vår process för antagande av uppdrag eller rekrytering. Detta gäller i relation till våra klienter, motparter, leverantörer (endast i identifieringssyfte) och arbetssökande.
 • Andra personuppgifter som vi erhållit från dig eller våra klienter, eller som tagits fram av oss och som är nödvändig för utförandet av aktuellt uppdrag. Detta gäller i relation till klienter, motparter och andra tredje män.
 • Teknisk information insamlad från dig när du besöker vår hemsida. Detta gäller i relation till våra besökare på hemsidan.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Dina personuppgifter har tillhandahållits oss av eller på uppdrag av dig, våra klienter eller klienters andra rådgivare, motparter och deras rådgivare eller ombud, eller andra personer som har anknytning till uppdraget. Vi samlar även in information om dig genom ditt användande av vår hemsida och sociala media-sidor och i samband med att du ansöker om anställning hos oss. Vi kan också komma att samla in personuppgifter om dig från privata och offentliga databaser.

Hur vi använder dina personuppgifter och för vilka ändamål samt på vilken laglig grund

Törngren Magnell behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder.

Juridiska tjänster och skyldigheter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med att vi bedriver vår verksamhet och i samband med att vi tillhandahåller juridiska tjänster till våra klienter. Vi behandlar identifierings- och bakgrundsinformation för att uppfylla lagstadgade skyldigheter enligt penningtvättslagstiftning och för att förhindra finansiering av terrorism liksom för att fullgöra våra skyldigheter enligt Advokatsamfundets regler avseende intressekonflikter. Vi behandlar även finansiell information i faktureringssyfte, kontaktinformation för administration av vårt affärsmässiga förhållande med dig eller vår klient och för marknadsföringsändamål. Vi behandlar även personuppgifter som vi erhållit från eller på uppdrag av våra klienter i syfte att tillhandahålla juridiska tjänster till dem. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delges tredje man i den mån det är nödvändig för att kunna tillhandahålla juridiska tjänster till våra klienter. Uppgifterna kan också komma att delges våra motparter och deras rådgivare eller ombud, domstolar, myndigheter samt leverantörer av tekniska lösningar såsom datarumsleverantörer. För ytterligare information, se vidare under ”Vilka vi delar dina personuppgifter med”.

Den lagliga grunden för denna behandling är att fullgöra ett kontrakt med dig, fullgöra legala och regulatoriska skyldigheter såväl som Advokatsamfundets regler eller med stöd av intresseavvägningen där vårt berättigade intresse är affärsändamål.

Besök på vår hemsida

När du besöker vår hemsida samlar vi in viss information om dig genom Google Analytics, en webbaserad analystjänst som använder cookies. Vi behandlar uppgifterna för att förbättra din upplevelse av besöket på vår hemsida och för att analysera hur vår hemsida används.

Det är inte nödvändig att tillåta användning av cookies för att vår hemsida ska fungera utan det är möjligt att välja att inte acceptera att vår hemsida använder cookies. Om du har samtyckt till användning av cookies, kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra inställningarna i din webbläsare. För ytterligare information om vår användning av cookies, se vår Cookie Policy.

Den lagliga grunden för vår behandling av cookies är ditt samtycke.

Nyhetsbrev, inbjudningar till seminarium och evenemang

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du registrerar dig för våra nyhetsbrev, registrerar dig för deltagande på seminarium eller evenemang som vi anordnar. Vi kommer bara behandla ditt namn och e-postadress för dessa ändamål. Vi kan komma att dela dina uppgifter med IT- och andra tjänsteleverantörer som är involverade i anordnandet av seminariet eller evenemanget eller som är anlitade för att skicka ut information därom till anmälda eller potentiella deltagare.

Om du inte längre önskar att få del av sådan kommunikation från oss, kan du när som helst avregistrera dig från vidare utskicka genom att mejla oss på info@torngrenmagnell.com.

Den lagliga grunden för denna behandling är att tillhandahålla kommunikation på din begäran och intresseavvägning där vårt legitima intresse är affärsändamål.

Arbetssökande

Som en del av vår rekryteringsprocess samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig i samband med att du ansöker om anställning hos oss. Uppgifterna inhämtas huvudsakligen från dig och omfattar de uppgifter du lämnar till oss i din ansökan, men vi kan även komma att samla in uppgifter om dig från tredje man, såsom från angivna referenser. Ändamålet med vår behandling är att kunna avgöra om vi ska erbjuda dig anställning. Om din ansökan inte leder till att vi erbjuder dig anställning, kommer vi att radera dina personuppgifter efter att den tidsperiod som är angivne i ”Hur länge vi lagrar dina personuppgifter” löpt ut. I vissa fall kan vi komma att efterfråga ditt samtycke för att spara din ansökan för potentiella framtida rekryteringar.

Den lagliga grunden för denna behandling är att kunna vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås.

Vem vi delar dina personuppgifter med

Som en allmän utgångspunkt delar vi inte dina personuppgifter med tredje man eller för över dem till en mottagare utanför EU/EEA. Vi kan däremot dela dina personuppgifter med vissa betrodda tredje män för att kunna tillhandahålla våra juridiska och andra tjänster till dig, innefattande:

 • Tredje man som anlitas i samband med att vi utför tjänster till våra klienter, såsom lokala rådgivare, tekniska tjänsteleverantörer såsom leverantörer av datarum etc.;
 • Leverantörer till vilka vi lägger ut vissa IT-supporttjänster, såsom IT-infrastruktursleverantörer, dokumenthanteringssystem och andra liknande IT-system;
 • Tjänsteleverantörer involverade i anordnande av seminarium och andra evenemang;
 • Leverantörer av kommunikationstjänster som bistår oss med att skick ut nyhetsbrev och inbjudningar till seminarium och andra evenemang till dig.

Dina personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, skiljenämnder, brottsbekämpande myndigheter och motparter och deras rådgivare och ombud.

Vissa av dessa tredjemansleverantörer är etablerade utanför EU/EEA. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga för att tillförsäkra att de upprätthåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter och inte använder dem för andra ändamål än som framgår av denna policy.

Vi använder även vissa sociala medieplattformar som LinkedIn och Instagram. Om du använder dessa tjänster, uppmanar vi dig att granska deras integritetspolicies för mer information om hur de behandlar dina personuppgifter.

För att undvika missförstånd, vill vi poängtera att vi varken säljer eller tillgängliggör dina personuppgifter kommersiellt för tredje man.

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Personuppgifter som har samlats in för ändamålet att tillhandahålla juridiska tjänster till våra klienter kommer att lagras i enlighet med våra skyldigheter enligt Advokatsamfundets regler om att bevara material avseende klientärenden i tio år efter att uppdraget avslutats eller den senare tid som är motiverad utifrån uppdragets eller klientrelationens beskaffenhet. Därefter raderas personuppgifterna.

Personuppgifter som samlats in i syftet att administrera vårt avtalsförhållande med våra leverantörer, kommer att lagras i två år från det att avtalsförhållandet upphört om vi inte har en lagstadgad skyldighet att lagra uppgifter under en längre tidsperiod (t.ex. enligt bokförings- eller årsredovisningslagen).

Personuppgifter som samlats in i samband med en rekryteringsprocess kommer att lagras så länge som rekryteringsprocessen pågår och kommer därefter att lagras så länge en arbetssökande som inte erbjudits anställning har möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot oss med anledning av rekryteringsprocessen. Därefter raderas personuppgifterna.

Personuppgifter som samlats in i syfte att skicka nyhetsbrev och inbjudningar till seminarium och andra evenemang till dig kommer att lagras till dess att du avregistrerar dig för sådana utskick.

Personuppgifter, med undantag för kontaktuppgifter, som samlats in i samband med att du deltar på ett seminarium eller annat evenemang som vi anordnar, raderas så snart seminariet eller evenemanget har ägt rum.

Överföring av dina personuppgifter utanför EU/EEA

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas på servar inom EU/EEA. För att kunna erbjuda våra juridiska tjänster, kan vi komma att behöva överföra dina personuppgifter till utomstående tjänsteleverantörers servar utanför EU/EEA. Nivån på skyddet av uppgifterna i länder utanför EU/EEA kan vara lägre än det som erbjuds inom EEA. När så är fallet, kommer vi att implementera lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även efter överföringen omfattas av en adekvat skyddsnivå i enlighet med inom EU gällande dataskyddslagstiftning, huvudsakligen genom skriftliga avtal (vanligtvis godkända standard contractual clauses).

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du önskar att begagna dig av en rättigheter som nämns nedan, ber vi dig kontakta oss på info@torngrenmagnell.com.

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att begära och erhålla, utan kostnad, en bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig och, om tillämpligt, information om hur vi behandlar dina uppgifter. Du har även rätt att erhålla en kopia på uppgifterna vi har om dig.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig rättade utan onödigt dröjsmål. Under vissa omständigheter har du även rätt ett komplettera ofullständiga uppgifter.
 • Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”) – Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Detta gäller t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in för eller om uppgifterna behandlas på olagligt sätt.
 • Rätt till begränsning av behandling – Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Det gäller t.ex. om du har haft invändningar avseende riktigheten av personuppgifterna och gäller då under den tid vi undersöker om dina personuppgifter är korrekta.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få del av de uppgifter du har tillhandahållit oss, på ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att få dem överförda till en annan organisation.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke – Om du har samtyckt till vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Vi ber dig skicka en sådan återkallelse till info@torngrenmagnell.com eller per brev till postadressen angiven ovan.
 • Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål. Om du gör det kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för sådana ändamål.

Vänligen notera att Törngren Magnell kan vara förbjuden att avslöja att dina personuppgifter behandlas av oss eller radera dina personuppgifter eller hindra dig från att använda dina rättigheter enligt gällande lagstiftning och Advokatsamfundets etiska regler. Det gäller uppgifter hänförliga till klientärenden.

Frågor och klagomål

Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@torngrenmagnell.com. För ytterligare kontaktuppgifter se ovan under ”Personuppgiftsansvarig”.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning ber vi dig i första hand kontakta oss men du kan även lämna ett klagomål till Datainspektionen eller dataskyddsmyndighet i ditt hemland inom EU/EES. För mer information om hur du lämnar ett klagomål se www.datainspektionen.se.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att göra tillägg eller justeringar av denna integritetspolicy. Vi kommer att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om ändringen är väsentlig kommer vi att förse dig med en uppdaterad policy innan ändringen blir gällande. Vi uppmuntrar dig att granska innehållet i denna policy regelbundet.