Reglerna om statligt stöd vid korttidspermitteringar med anledning av Covid-19

Publicerat

De nya reglerna om korttidspermitteringar renderar väldigt många frågor och det finns endast begränsad tolkningshjälp om hur man ska tillämpa de skyndsamt utarbetade reglerna. Tillväxtverket, som är beslutande myndighet, uppdaterar löpande sin hemsida med den senaste information. Läs mer här. Reglerna om korttidspermittering är endast en av flera åtgärder en arbetsgivare kan vidta för att […]

Läs mer

Förenklad hybridstämma

Publicerat

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämma hållas på den ort där styrelsen har sitt säte (eller i förekommande fall på en annan i bolagsordningen angiven ort), vilket anses innebära att bolagsstämman ska anordnas på en viss plats med möjlighet för aktieägarna att närvara fysiskt. Svenska aktiebolag kan inte, till skillnad från vad som gäller för bolag i […]

Läs mer

Ang. Coronavirusets pågående utbrott och force majeure – en orientering

Publicerat

Inledning Den senaste tidens spridning av sjukdomen covid-19, orsakat av det s.k. coronaviruset (SARS-CoV-2), drabbar ett alltmer påtagligt antal människor i världen och samhället i stort. Osäkerheten kring smittspridningens framfart och de statliga åtgärder som vidtas för att stävja utbrottet orsakar konsekvenser för näringsliv och företag. Det kan leda till att parter som ingått avtal […]

Läs mer

Regeringens stödpaket till företag med anledning av Covid-19 utbrottet

Publicerat

Den 16 mars 2020 presenterade Regeringen ytterligare åtgärder för att stötta svenska företag i denna besvärliga tid. Förslagen innebär i korthet att: Regler om korttidspermittering införs   Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten tar en större kostnad. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Reglerna föreslås träda ikraft den 7 april […]

Läs mer